Wielkopolska skutecznie rozwijana dzięki PROW 2014-2020

16.11.2020

 

Blisko 270 milionów złotych wypłacono już beneficjentom Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, którzy podpisali umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Pozytywnie rozpatrzonych zostało około 1200 wniosków o płatność. Dzięki funduszom pochodzącym z Unii Europejskiej w regionie poprawia się stan infrastruktury wiejskiej, powstają nowe firmy i rozwijają już istniejące, dając nowe miejsca pracy mieszkańcom wielkopolskiej wsi. PROW 2014-2020 pomaga również dbać o dziedzictwo lokalne i rozwój turystyki na obszarach wiejskich.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego wdraża Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 od drugiej połowy 2015 roku. Od tego czasu zakończono szereg naborów wniosków, w efekcie czego podpisanych zostało ponad 2000 umów z beneficjentami na zadania o łącznej wartości prawie 500 milionów złotych. 

- Województwo wielkopolskie jest drugim co do wielkości regionem w kraju. Jako region tradycyjnie rolniczy mierzy się z wieloma wyzwaniami, które stawia przed nim współczesny świat. Działania Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach PROW 2014-2020 zmierzają do tego, aby obszary wiejskie uczynić miejscem atrakcyjnym do życia. Poprawiamy stan dróg gminnych i powiatowych, dbamy o zapewnienie dostępu mieszkańcom do podstawowych usług, takich jak doprowadzenie bieżącej wody, czy odprowadzenie nieczystości. Troszczymy się o rozwój handlu lokalnego umożliwiając gminom inwestowanie w targowiska. Budowane i modernizowane są świetlice wiejskie, parki, ścieżki pieszo-rowerowe, boiska, place zabaw i siłownie zewnętrzne. Pamiętamy też o ochronie zabytków. Jednym z priorytetowych wyzwań programu jest zwiększenie zatrudnienia na obszarach wiejskich w branżach pozarolniczych. Dzięki środkom europejskim skutecznie rozwijamy nasz region – mówi wicemarszałek województwa Krzysztof Grabowski.

Inwestycje w powiatach obornickim i chodzieskim 

Ponad 14,8 miliona złotych z PROW 2014-2020 zostało dotychczas wypłaconych beneficjentom z powiatów obornickiego i chodzieskiego. 5,8 miliona złotych wykorzystano na poprawę stanu dróg lokalnych. 

Ponad 2,5 miliona złotych na przebudowę drogi powiatowej Ludomy - Ryczywół na odcinku Ludomy - Gorzewo przeznaczył Powiat Obornicki. Nową drogę na odcinku Zawady-Ninino zbudowała Gmina Ryczywół, z kolei Gmina Budzyń przebudowała drogi gminne w sołectwie Sokołowo Budzyńskie oraz w Podstolicach. Przebudowane zostały także ulice 19 Stycznia, Powstańców Wielkopolskich i Kościelna w Szamocinie. 

Fundusze europejskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wykorzystane zostały na modernizację targowiska miejskiego w Obornikach. To jedna z 14 tego typu inwestycji zrealizowanych w województwie wielkopolskim w obecnej perspektywie programowej. W wyniku zrealizowanej inwestycji powstało miejsce służące rozwojowi przedsiębiorczości i konkurencyjności producentów rolnych, poprawiły się też warunki do sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych. Nowo powstałe stoiska handlowe umożliwiają lepszą prezentację towarów i ułatwiają ich promocję.

Beneficjenci PROW 2014-2020 przeznaczają również uzyskane środki na inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne. W grudniu 2019 roku odbyło się otwarcie nowej świetlicy wiejskiej w Wyszynkach w gminie Budzyń. 

Ważne środki na rozwój lokalny 

W województwie wielkopolskim funkcjonuje 28 lokalnych grup działania finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na obszarze całego powiatu chodzieskiego funkcjonuje Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Noteci”,z kolei gminy powiatu obornickiego wchodzą w skład dwóch lokalnych grup działania. Do Stowarzyszenia „Kraina Trzech Rzek” należą m.in. gminy Oborniki i Ryczywół, a do Stowarzyszenia „Dolina Wełny” m.in. gmina Rogoźno.

Lokalne grupy działania prowadzą nabory wniosków zgodnie z opracowanymi wcześniej strategiami rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Pieniądze na realizację projektów wpisujących się w poszczególne strategie trafiają do jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, firm i osób fizycznych. Na terenie powiatów chodzieskiego i obornickiego wartość zrealizowanych projektów dofinansowanych za pośrednictwem wielkopolskich LGD to blisko 8 milionów złotych. Przyznane fundusze umożliwiły realizację 84 przedsięwzięć, z których 57 polegało na rozpoczęciu działalności gospodarczej lub na rozwinięciu już istniejących przedsiębiorstw. 

Pozostałe zadania zostały zrealizowane przez lokalne gminy oraz organizacje pozarządowe. Dzięki środkom przeznaczonym na wsparcie rozwoju lokalnego w ramach PROW 2014-2020 w gminie Rogoźno zrealizowano szereg projektów. Przebudowano plac zabaw oraz siłownię zewnętrzną przy ul. Różanej i przy ul. Park Niepodległości w Rogoźnie, przy ul. Seminarialnej powstało boisko wielofunkcyjne wraz z wyposażeniem, zagospodarowano też teren plaży przy ul. Za Jeziorem. Dofinansowanie w ramach realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność umożliwiło również powstanie Miasteczka Ruchu Rowerowego w Rogoźnie. 

W Obornikach powstała infrastruktura rekreacyjna w postaci placu zabaw, siłowni zewnętrznej, ścieżki spacerowej z miejscami dla rowerów. W Ocieszynie w gminie Oborniki zbudowano nową świetlicę wiejską. W Lipiu w gminie Ryczywół przebudowany i rozbudowany został już istniejący obiekt tego typu.Podobną inwestycje wykonano we wsi Brzekiniec w gminie Budzyń, dodatkowo zagospodarowując teren przy świetlicy. Ponadto na terenie gminy Budzyń w miejscowościach Dziewoklucz, Grabówka, Ostrówki i Wyszyny pojawiły się nowe place zabaw. 

Dzięki środkom z PROW 2014-2020 pozyskanym przez Gminę Miejską w Chodzieży powstał nowy plac zabaw i siłownia zewnętrzna w rejonie ul. Leśnej w Chodzieży oraz place zabaw w Parku im. Ks. Dr Jana Ostrowskiego i przy ul. Tadeusza Siejaka. W rejonie ul. Wiejskiej zamontowano siłownię zewnętrzną oraz zbudowano boisko wielofunkcyjne. Nowa siłownia zewnętrzna pojawiła się również na terenie MOSiR, z kolei w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży oraz przy Jeziorze Strzeleckim powstała ścieżka ekologiczno-przyrodnicza. Gmina zainwestowała również w budowę pomostu na Jeziorze Miejskim w Chodzieży. Projekty dofinansowane z PROW 2014-2020 zostały zrealizowane również poza miastem Chodzież. W Milczu powstało centrum rekreacji turystyczno-krajobrazowej, w Zacharzynie wybudowano skatepark, a Stróżewie kulturystyczną ścieżkę zdrowia. Mieszkańcy Kowalewa w gminie Margonin mogą korzystać z nowego boiska wielofunkcyjnego. Gmina postawiła również na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Margonin-Lipiny.Gmina Szamocin również położyła nacisk na umożliwienie aktywnego wypoczynku mieszkańcom oraz rekreację. W Lipiej Górze przebudowane zostało boisko sportowe, w parku miejskim w Szamocinie zamontowano zjeżdżalnie wodne, a w Nadolniku i Lipiu siłownie zewnętrzne. 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 umożliwia również dofinansowanie mniejszych inicjatyw realizowanych w formie grantów. Za pośrednictwem Stowarzyszenia„Dolina Noteci” beneficjenci z powiatu chodzieskiego pozyskali blisko 600 tysięcy złotych na modernizację i budowę nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz na publikacje promujące obszar i lokalne atrakcje turystyczne. Z kolei beneficjenci Stowarzyszenia "Kraina Trzech Rzek" podejmowali inicjatywy w społecznościach lokalnych ukierunkowane na zachowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego regionu. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Materiał opracowany przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Poglądy przedstawione w niniejszym materiale są wyłącznie poglądami Autora. Materiał został opublikowany przez Autora - zachowana pisownia oryginalna tekstu. Szczegółowe informacje znajdziesz w Regulaminie. Jeśli uważasz, że niniejsza publikacja jest jego naruszeniem lub narusza ona obowiązujące przepisy prosimy o zgłoszenie tego faktu TUTAJ.

NASTĘPNE >

 

 

red.

Komentarze

1  /  3